Röjning av ledningsgator

Ett av våra viktigaste förebyggande underhåll för att undvika strömavbrott är att se till att inte sly eller annan växtlighet växer upp bland våra luftledningar. Därför är vår målsättning att alla våra ledningsgator skall röjas från sly och att intilliggande träd kvistas med stångsåg vart femte år. Träd eller kvistar som når blanktråd, vilket är vanligast inom högspänningsledningar, orsakar direkta kortslutningar. Men även belagd lina för högspänning eller hängande kablage, vilket är vanligast då det handlar om lågspänningsledningar, blir skadade i längden då isoleringen skavs sönder.

Att röja ledningsgator underlättar också framkomligheten vid övriga arbeten såsom besiktning, underhåll eller felsökning.

På ett antal ställen i vårt nät finns lågspänningsfördelningar kvar via hängande kablage. Där finns ofta träd placerade i trädgård som växer upp till eller omkring ledningar. Dessa är tomtägarens ansvar att kvista eller beskära så att ledningarna inte skadas och orsakar strömavbrott för er själva och/eller era grannar.