GDPR

Här kan du läsa mer detaljerat om vart du som kund finns hos oss och hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Behandling av personuppgifter hos Degerfors Energi AB

Här hittar du som är kund hos oss på Degerfors Energi AB information om hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi följer dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR).

Degerfors Energi AB behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, se länk nedan. Dessa regler kallas härefter för dataskyddsförordningen, kanske mer känd som den engelska förkortningen GDPR.

Syftet med personuppgifterna?

Vi har dina personuppgifter för att vi ska kunna fakturera din elnätsavgift och din eventuella fjärrvärmeförbrukning. Vi använder även dina personuppgifter till att kunna skicka ut information om pågående eller kommande projekt, registrera för/färdiganmälan, göra till/frånkopplingar eller markera ut ledningar i backen när du ska gräva på din tomt.

Vi använder oss dessutom av dina personuppgifter när du flyttar inom Degerfors för att registrera dig på din nya adress, ge rätt information till den elleverantör som du vill ha och utföra servicearbeten.

Har du även anslutit dig till vårt fibernät så finns du registrerad hos oss för att vi ska kunna administrera och fakturera din stadsnätsanslutning samt kartlägga intresset för anslutning i områden som ej är utbyggda.

All behandling av personuppgifter inom Degerfors Energi AB sker för att i något led främja ovan nämnda ändamål. Endast de personuppgifter som behövs för ändamålet ska behandlas.

Varifrån får vi personuppgifterna?

Den mesta informationen får vi direkt från dig. I vissa fall samlar vi även in uppgifter från andra källor, exempelvis från Göta Energi, fullmakter från elleverantörer, Elegans, BFUS, Ratsit.se eller Hitta.se.

Vilka personuppgifter samlar Degerfors Energi AB in?

De personuppgifter vi behandlar är följande:

  • Kontaktinformation som namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-post. Personnummer behandlas när det behövs för att säkert kunna fastställa din identitet eller för att samordna dina uppgifter mellan system för att säkerställa en enhetlig information om dig.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Degerfors Energi ser till att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Åtgärderna säkerhetsställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken med behandlingen. Säkerhetsaspekterna innefattar konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt ett adekvat tekniskt skydd. Exempelvis så har endast behöriga personer tillgång till uppgifterna, uppgifterna kan vara krypterade, lagrade i särskilt skyddade utrymmen mm.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter när du som kund har valt att köpa en tjänst hos oss som t.ex. en stadsnätsanslutning, fjärrvärmeanslutning eller elnätsanslutning. Dessa arbeten kan kräva insatser från en extern leverantör och då kan vi behöva lämna ut adresser och telefonnummer.

Hur länge sparar Degerfors Energi AB dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

  • Om du t.ex. har tecknat ett avtal med oss så gallras det 2 år efter att avtalet upphört.
  • Om du har skickat in en flyttanmälan så gallras det 1 år efter att du skickat in anmälan.
  • Om du köpt en tjänst av oss så bevaras kundfakturan i 10 år efter utskick.

Data till tredje land

Degerfors Energi AB kan komma att föra över personuppgifter till tredje land utanför EU/EES, framför allt när det gäller molntjänster och andra leverantörers servrar.

Rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ger dig som enskild ett antal rättigheter gentemot Degerfors Energi AB:

Rätten till tillgång

Du har rätt att begära att få svar på om Degerfors Energi AB behandlar personuppgifter om dig och få en kostnadsfri kopia av de personuppgifter som behandlas. Vill du begära utdrag upprepade gånger kommer Degerfors Energi ta ut en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för detta. I samband med en sådan begäran lämnar Degerfors Energi även ytterligare information om behandlingen, som dess ändamål, kategorier av personuppgifter som behandlas, förutsedd lagringstid m.m.

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter hos på Degerfors Energi AB rättade om de är felaktiga. Du kan exempelvis göra detta genom att kontakta oss på telefon: 0586-485 32. Degerfors Energi är skyldiga att rätta dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade ur Degerfors Energi AB:s system, om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla det ändamål som de samlades in för. Detta kan till exempel vara fallet om du flyttar till en annan kommun.

Det kan finnas bestämmelser som kräver att Degerfors Energi inte raderar dina uppgifter, exempelvis reglerna om allmänna handlingar. Om dina personuppgifter har lämnats ut till en annan part, kommer Degerfors Energi att vidta alla rimliga åtgärder för att underrätta dessa parter om din begäran om radering.

Om Degerfors Energi inte kan radera dina uppgifter av rättsliga skäl, kommer vi att begränsa behandlingen av dina uppgifter till att endast omfatta det som krävs för att uppfylla Degerfors Energis skyldigheter.

Rätten till begränsning av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att vi ser till att vi bara behandlar dina personuppgifter för vissa specifika ändamål. Degerfors Energi AB kommer att begränsa behandlingen i följande fall:

  • Om du hävdar att personuppgifterna inte är korrekta och Degerfors Energi behöver tid att kontrollera uppgifternas riktighet.
  • Om Degerfors Energi inte längre behöver uppgifterna, men du begär att vi fortsätter lagra dem för att du behöver dem för att ta vara på rättsliga anspråk.
  • Om du invänder mot behandling som utförs av Degerfors Energi. Behandlingen begränsas i så fall till dess att en avvägning har gjorts mellan dina skäl för invändningen och Degerfors Energis tvingande berättigade skäl.
  • Om du anser att vi ska radera personuppgifterna, men vi inte kan göra detta av någon anledning.

Rätten att invända mot behandling

Du har rätt att göra invändningar mot Degerfors Energi AB:s behandling av dina personuppgifter. Degerfors Energi kommer då att upphöra med behandlingen om vi inte har tvingande skäl till att fortsätta med den, eller om behandlingen krävs för att ta du som kund själv har valt att köpa våra tjänster.

Frågor

Om du har frågor om dataskydd kan du alltid kontakta oss på 0586-485 32 eller vårt dataskyddsombud Erica Skyllkvist på erica.skyllkvist@degerfors.se. Du kan även gå in och läsa mer om lagen på www.datainspektionen.se.