Avbrottsersättning

Har du drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varat i 12 timmar eller längre? Då har du rätt till avbrottsersättning.

Även om elen kom tillbaka kortare stunder under dessa 12 timmar (kortare tid än två timmar) så räknas det som ett sammanhängande avbrott. Är tiden med el däremot längre än två timmar så räknas det som flera separata avbrott.

För vem gäller ersättningen?

Rätten till avbrottsersättning gäller om du är elanvändare och är ansluten till Degerfors Elnät AB.

Undantag

 • Om du som kund själv orsakat felet pga försummelse.
 • Om du redan var strömlös då avbrottet inträffade.
 • Om avbrottet orsakats av fel i stamnätet (ägs och drivs av statliga Svenska Kraftnät.)
 • Om vädret är sådant att det bedöms som stor fara för vår felavhjälpande personal.
 • Om avbrottet gjorts av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet.
 • Om du som kund har förfallna räkningar. Då kan de kvittas mot ersättningen.

Under följande förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas:

 • Om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget.
 • Om överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker.

Ersättningens storlek

Du kan maximalt få tre års nätavgifter i ersättning per avbrott.

 • 12-24 timmar: 12.5 % av den beräknade årliga avgiften. Lägst 1000 kr.
 • 24-48 timmar: 37.5 % av den beräknade årliga avgiften. Lägst 2000 kr.
 • 48-72 timmar: 62.5 % av den beräknade årliga avgiften. Lägst 3000 kr.
 • För varje därefter påbörjad 24-timmarsperiod: Ytterligare 25 % av den beräknade årliga nätavgiften.

Kan du vara berättigad skadestånd?

Om ditt elnätsföretag har agerat försumligt eller vårdslöst och på så sätt orsakat skada så kan du vara berättigad till skadestånd oavsett avbrottets längd. Vid skador bör du alltid höra av dig till ditt försäkringsbolag eftersom många skador ersätts i din hemförsäkring.

Kontakta oss gärna på 0586–485 32 om du har frågor kring avbrottsersättning, skadestånd eller strömavbrott.

För fullständiga villkor, läs våra allmänna avtalsvillkor.